Adatvédelmi Nyilatkozat (Szabályzat)

A Freeweb Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban: "Adatkezelő" vagy "Szolgáltató" vagy "Freeweb Bt.") a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében, a jelen adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: "Szabályzat") alkotja, és teszi közzé honlapján.

1. A Szabályzat célja

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy meghatározza az igénybevevő Ügyfél Szolgáltató által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az Igénybevevő Ügyfelek adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

2. A szolgáltató által kezelt adatok köre, adatkezelési célok

A Freeweb Bt., a szolgáltatást igénybevevő Ügyfél (továbbiakban: "Ügyfél") alábbiakban meghatározott adatait kezelheti:

2.1. Az Ügyfelet azonosítás céljából kezelt személyes adatok

A Szolgáltató a nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából az Ügyfél azonosításához szükséges személyes adatokat kezelheti.

2.2. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt személyes adatok

A Szolgáltató az adatokat a szolgáltatás nyújtása céljából, mint technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó esetlegesen felmerülő díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybevétellel kapcsolatos személyes adatokat.

2.3. A szolgáltatás hatékonyságának növelése, címzett elektronikus hirdetés eljuttatása vagy piackutatás céljából kezelt személyes adatok köre

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat, a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, illetve piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél egyértelmű és előzetes hozzájárulása alapján kezelhet.

Az ehhez hozzájáruló nyilatkozat a jelen Szabályzat szerint az Ügyfél azonosítását követően, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában, a honlapon található webfelületen, a regisztráció során tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadó Ügyfelekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet (továbbiakban: "Hirdetéshez Hozzájárultak Névjegyzéke"). A Hirdetéshez Hozzájárultak Névjegyzéke kizárólag az Ügyfél előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adhatók át harmadik személyek számára. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonható, amelyet követően a Szolgáltató az Ügyfél nevét 3 munkanapon belül törli a Hirdetéshez Hozzájárultak Névjegyzékéből, és ezt követően részére elektronikus hirdetés a továbbiakban nem küldhető.

Az Ügyfél ezen visszavonó nyilatkozatát az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

 • Wedoldalon: www.csinalodafesztivalt.hu
 • E-mailben: info@csinalodafesztivalt.hu

3. A Szolgáltatató által kezelt adatokra vonatkozó korlátozások

A Szolgáltató az Ügyfél részére a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a 2.3. pont szerinti hirdetési vagy piackutatási célból történő adatkezelést megtilthassa. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatásokon kívül a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az Ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybevevő Ügyféllel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4. Az adatkezelés módja

Az igénybevevő Ügyfél regisztrációja során az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik adatainak kezeléséről. A jelen Szabályzat azt a cél szolgálja, hogy a weblapon a szolgáltatásra való regisztráció során, az Ügyfél kifejezett és egyértelmű tájékoztatása megtörténhessen:

 • arról, hogy a Szolgáltató mely személyes adatait kezeli
 • arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben, mely harmadik személyek részére adhatók át
 • milyen jogorvoslati lehetősége van az Igénybevevőnek;
 • az adatállomány kezelőjéről, és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és feldolgozás helyéről.

A weboldalon található szolgáltatás igénybevételére jelentkező adatai az általános szabályok szerinti ideig kezelhetők a Szolgáltató által. A Szolgáltató elektronikus formában, ingyenesen elérhetővé teszi mindenkori Adatvédelmi Szabályzatát.

5. Az adatok Szolgáltató általi tárolásának időtartama

A Szolgáltató az Ügyfél erre vonatkozó törlési kérelme, vagy a weblap, illetve a weblapon nyújtott szolgáltatások, ehhez kapcsolódó szerződés megszűnéséig kezeli a 2.1.- 2.3. adatokat.

Kizárólag a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a weboldal jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak történő adatszolgáltatás érdekében a Szolgáltató legfeljebb még további három évig kezelheti a jogellenesen alkalmazott adatokat.

6. Az adatok továbbításának esetei

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A szolgáltató saját üzletszerzési céljából, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, céljából csak az Ügyfél beleegyezésével adhatja tovább az általa kezelt adatait. Az Ügyfél e hozzájárulását a jelen Szabályzatban meghatározott elérhetőségeken tett bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul, vagy nem járul hozzá ahhoz, hogy tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljából a szolgáltató továbbíthassa adatait az Európai Unión belül található adatkezelőkhöz. A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatók azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, az ügyfél-tájékoztatást végzik, illetve a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

A jogszabályi kötelezettségnél fogva a Szolgáltató átadhatja az adatokat a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az adatok jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, a bíróságnak, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. Az adatokat a fentiek szerint átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

7. A szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A Szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

8. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél jogosult tájékoztatásra vonatkozó kérelmet beadni a kezelt adatokra vonatkozóan a Szolgáltató jelen Szabályzatban meghatározott elérhetőségein, amelyre Szolgáltató a beadástól számított 30 napon belül ad választ. Az Ügyfél a jelen Szabályzatban meghatározott elérhetőségeken bármikor és feltétel nélkül kérheti adatainak helyesbítését, jogosult azoknak megváltoztatására, kivéve a Szolgáltató által kötelezően előírt és a szolgáltatás nyújtásához vagy a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok visszavonását.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik és ehhez külön írásbeli engedélyt nem adott, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Ügyfelet tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a Szolgáltató értesítésének közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.

Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az erre nyitva álló határidőn belül nem fordul bírósághoz. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az Ügyfél amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, a Szolgáltató adatvédelmi felelőséhez fordulhat tájékoztatásért, és akár az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti.

9. Adatok

 • Adatkezelő: Freeweb Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 • Székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 152.
 • Cégjegyzékszám: 01-06-773562
 • Adószám: 22276056-2-42
 • Bankszámlaszám: 10700581-43723900-51100005;
 • Képviseli: Riskó Gábor - cégvezető

10. A szolgáltató adatvédelmi felelősének neve, beosztása, elérhetősége

 • Neve: Riskó Gábor
 • Beosztása: cégvezető
 • Tel.: (+36) 1 631 5272
 • E-mail: info {kukac} csinalodafesztivalt [pont] hu

A belső adatvédelmi felelős közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában és ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását.

Az adatvédelmi felelős kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást és gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

Fesztivál hírek

2013. okt. 21. hétfő

Az idei év SZINes sikerei után a szervezők nagy erőkkel kezdték meg a jövő évi rendezvény...

2013. aug. 26. hétfő

A Szegedi Ifjúsági Napokon az augusztus 20-i ingyenes 0. nappal együtt összesen 83 ezer...

2013. aug. 24. szombat

Még egy hónap sem telt el DMX legutóbbi letartóztatása óta, a rapper ismét rendőrkézre került –...

2013. aug. 23. péntek

A Szegedi Ifjúsági Napok 2. napján közel 17.000 fesztiválozó látogatott el az Újszegedi...

2013. aug. 21. szerda

Augusztus 20-án, ingyenes 0. nappal startolt a SZIN. Soha ennyi féle korosztály még nem...

Fesztivál zenekarok, előadók

A 2008 végén egri fiatalokból alakult Ethnofil zenekar a magyar népzene, a világzene és a modern jazz világába kalauzolja hallgatóit. A jazzes elemekkel tarkított hegedûjáték(Simon Ádám), az...

A Subscribe rock együttes 99 derekán az ismeretlenségből tört be az ismertségbe.
A zenekar tagjai erősen izzadnak szinte minden élő fellépés alatt. Koncertről koncertre szívesen színesítik...

Anyakönyvezett nevem Molnár Ferenc, de legtöbben Caramelnek ismernek. Szolnokon születtem, 1982. február 1-jén, és ebben a megyében, Törökszentmiklóson laktam 17 éves koromig.

A zene...

Gyöngyösi thrash állatok vagyunk. A zenekar a fémzene hegység betokozódott őskövülete. A Thrash völgy mélyében található a négy földbe kövült fémarc, nem messze az ősi metál tó fémforrásától. A...

1999 júniusában jelent meg első albuma Félre az útból címmel. A lemezen helyet kapott a Nincs nő, nincs sírás című dala is, melyből később az album első kislemeze készült. Ezen kívül az albumról...

Hirdessen itt!